Tiếng Anh | Tiếng Việt

Thông minh

by Admin Tháng Ba 01 2013 Thông minh

Thông tin sâu sắc và có khả năng hành động  

  • Các Phân tích theo ngữ cảnh: Hình dung việc kinh doanh với các bảng tính tổng quát hoặc có khả năng thiết lập theo thời gian thực, phân tích drill-down, và các sự hình tượng dữ liệu trực tiếp mạnh mẽ.

 

  • Các Quy trình được hướng dẫn: Các phê duyệt được sắp xếp hợp lý, nâng cao tính nhất quán và tuân thủ theo các giải pháp thực tế tốt nhất với các đoạn hướng dẫn và luống công việc linh động.

 

  • Thấu hiểu các hoạt động: Nhận diện tốt hơn những cơ hội mới và xu hướng với công cụ phân khúc trực quan, các qui luật định dạng có điều kiện, và các tính năng báo cáo mạnh mẽ

 

  • Theo dõi mục tiêu: Theo dõi và đo lường tốt hơn các mục tiêu kinh doanh then chốt như là các đầu mối marketing, chỉ tiêu bán hàng, và tỉ lệ giải quyết cuộc gọi đầu tiên với sự quản lý mục tiêu toàn diện.

 

  • Hiệu quả hoạt động: Đạt được những hiệu quả trong hoạt động và nâng cao luống thông tin với công cụ nhập và làm sạch dữ liệu, hoạt động kiểm toán, và bảo mật theo cấp độ vùng dữ liệu.